Optagelses- og betalingsbetingelser

Generelt
Der betales skolepenge fra august til juli måned inklusive, dvs. 12 måneder. BEMÆRK – dette gælder også det år, eleven går ud af skolen i juni måned, her betaler man juli måned med.

I beløbet er indeholdt bidrag til forældrefonden og til Bevillingsrådet.

Betalingen forfalder d. 1. i hver måned, og seneste rettidige indbetaling er d. 1. i måneden.

Er eleven tilmeldt fritidsordningen og/eller musikundervisning, vil betalingen herfor opkræves samtidig med skolepengene, det samme gælder for lejrskoler og studierejser.

Søskendemoderation og fripladstilskud udbetales ligeledes via skolepengene over PBS.

I tilfælde af betalingsrestance opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,- pr. rykker.

Ved fortsat manglende betaling overdrages sagen til skolens advokat til videre behandling.

I sidste instans forbeholder skolen sig ret til at udmelde eleven uden yderligere varsel.

Det forventes, at skolepenge betales via NETS (PBS). Ved anden form for betaling opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- pr. måned.

Skolemælk bestilles ved skoleårets begyndelse og betales 2 gange om året via Mejeriernes Skolemælksordning – se www.skolemaelk.com eller link i forældreintra.

Evt. spørgsmål bedes derfor rettet hertil. Tlf. 87 31 21 40 kl. 10-14.

Ved indmeldelse
For nyindskrevne elever betales ved indmeldelsen:

skolepenge fra d. 1. eller d. 15. for den måned indmeldelsen finder sted
et kombineret skolepenge- og bogdepositum på kr. 4.000,-

Depositum refunderes ved udmeldelsen. Ved udmeldelse til skoleårets slutning udbetales depositum i løbet af september måned.

Ved udmeldelse
Udmeldelse i løbet af skoleåret skal ske skriftligt, normalt med to måneders varsel, således at der betales for den måned, udmeldelsen finder sted samt for de to efterfølgende måneder. Udmeldelse ved skoleårets afslutning skal ske skriftligt for elever, der ikke afgår fra en af afgangsklasserne.
For alle elever, der udmeldes ved skoleårets afslutning, betales skolepenge for hele skoleåret, dvs. juli måned inkl. uanset adviseringstidspunkt for udmeldelsen.
Udmeldelse fra skolens fritidsordning skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.
Fastsættelse af skolepenge
I slutningen af hvert finansår fastsætter bestyrelsen beløbet for betaling af undervisningen i det kommende skoleår, og dette meddeles forældrene i januar måned til ikrafttrædelse efterfølgende 1. august.
Nedsættelse af skolepenge
For grundskolen gælder:
Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret fra skoleårets begyndelse. Frist for ansøgning er 1.9. Det skal dog bemærkes, at skolen kun råder over begrænsede midler til dette formål – samt at hel eller delvis friplads ikke bevilges det første år, barnet er elev på skolen.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der skal betales skolepenge, indtil der foreligger svar fra skolen. Svar kan ikke forventes før i december måned.
For gymnasiet gælder:
Elever under 18 år:
Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret fra skoleårets begyndelse. Frist for ansøgning 1.9. Det skal dog bemærkes, at skolen kun råder over begrænsede midler til dette formål.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der skal betales skolepenge, indtil der foreligger svar fra skolen. Svar kan ikke forventes før i december måned.
Elever over 18 år:
Kan søges 2 gange årligt, i august og i januar. Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der skal betales skolepenge, indtil der foreligger svar fra skolen. Svar kan ikke forventes før i december og juni måned.
Søskendemoderation
Der ydes fuld søskendemoderation fra 4. og efterfølgede børn, således at der ikke betales skolepenge for 4. og efterfølgende børn. Moderationen gives til det barn/de børn, for hvem der betales laveste skolepengetakst.
Det bemærkes, at SFO-betaling ikke er omfattet af ordningen vedrørende søskendemoderation.
Fritidsordning/morgenpasning
Skolen kan tilbyde børn indskrevet i børnehaveklasse plads i skolens fritidsordning.
Åbningstiden er fra kl. 7.30-9.00 og fra kl. 13.00-17.00.
Fritidsordningen er lukket fra 1. juli og indtil skoleårets start samt i skolens juleferie, men åben alle øvrige ferie- og fridage.
Forældrene kan vælge kun at benytte morgenpasningsordningen.
Skolepenge 2014/2015
Taksterne for skolepenge ser ud som følger pr. 1.8.2014:

Skolepenge, grundskolen: Skolepenge, gymnasiet:
SFO:
SFO, morgenpasning:
Musikskolen Eneundervisning: Holdundervisning: Musik og bevægelse
kr. 1.715-
kr. 1.370,-
dog kr. 1.770,- for elever på Rytmisk Linje kr. 1.500,- (101⁄2 måned inkl. frugtordning) kr. 150,-
kr. 685,- kr. 350,- kr. 350,-

Skolepenge 2015/2016
Taksterne for skolepenge ser ud som følger pr. 1.8.2015:
Skolepenge, grundskolen: Skolepenge, gymnasiet:
SFO:
SFO, morgenpasning:
Musikskolen Eneundervisning: Holdundervisning: Musik og bevægelse
kr. 1.765,-
kr. 1.410,-
dog kr. 1.810,- for elever på Rytmisk Linje kr. 1.545,- (101⁄2 måned inkl. frugtordning) kr. 150,-
kr. 685,- kr. 350,- kr. 350,-